През 1992г., ОПУС-44 тясно се специализира в производството на кухненски мебели, а по-късно и в цялостно кухненско обзавеждане.

В гамата ни можете да намерите шкафчета, цели кухни, врати, плоскости и плотове, продукцията на които е реализирана в България, и за износ в страните от Европейския съюз и Русия.

Нашият персонал е преминал през обучения за повишаване на уменията, креативността и производителността си.

Къде да ни откриете

[email protected]+359 88 568 2471+359 88 568 2471+359 88 568 2471

Пон - Пет 8:00-16:30 ч.
с. Марикостиново, общ. Петрич - 7 км. по пътя Кулата - София.

Повишаване на професионалната квалификация и компетентностите на персонала на „ОПУС 44“ ООД чрез провеждане на обучения Актуално от: 06.03.2020

ОПУС 44 ООД изпълнява проект BG05M9OP001-1.057-0273-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Проектът е финансиран в рамките на процедура BG05M9OP001-1.057 УМЕНИЯ с административен договор № BG05M9OP001-1.057-0273-C01 „Повишаване на професионалната квалификация и компетентностите на персонала на „ОПУС 44“ ООД чрез провеждане на обучения“Начална дата на проекта: 05.03.2020 г.Крайна дата на проекта: 05.02.2021 г.Бюджет на проекта: 82 000.00 лв. от които 57 400.00 лв. БФП ( 48 790.00 лв. финансиране от ЕС, 8 610.00 лв. Национално финансиране) и 24 600.00 лв. собствено финансиране. Кратко описание на проект № BG05M9OP001-1.057-0273-C01 „Повишаване на професионалната квалификация и компетентностите на персонала на „ОПУС 44“ ООД чрез провеждане на обучения“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Основната цел на проекта е да е повиши способността на заетите лица в предприятието да изградят адекватно поведение на пазара на труда, свързано с настъпващите бързи промени в резултат на глобализацията, актуалните нужди на бизнеса, технологичните промени, застаряване на населението и др. Проектът е насочен към предоставяне на обучения на заетите лица в дружеството за придобиване или повишаване на професионалната им квалификация и надграждане на ключовите им компетентности. Обученията напълно съответстват на необходимостта на работодателя, дейността на фирмата и актуалните нужди на бизнеса в сектора за производство на изделия от дървен материал. Основни дейности в проекта са: Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация за трета степен специалност „Мебелно производство“ с код 5430101, по професия „Техник - технолог в дървообработването“; Предоставяне на oбучение за придобиване на ключови компетентности 2 "Общуване на чужди езици" - гръцки език. Резултати повишена адекватност на трудовите умения на заетите, съобразени с актуалните нужди на бизнеса; повишена производителност на труда; създадени условия за по-качествени работни места и устойчива заетост.